Matrícula tancada

Diploma de Postgrau en Producció i Gestió de Projectes en l'entorn BIM

1a Edició

Pla d'estudis

 • Introducció i modelatge arquitectònic

  Presentació i introducció a la metodologia BIM: concepte, metodologia, dimensions i eines.

  Dotar l’estudiant de les habilitats i capacitats perquè pugui modelar un projecte arquitectònic amb Autodesk Revit i adquireixi un coneixement profund de l’eina que li permeti treballar de forma fàcil, àgil i eficient, així com donar qualitat i valor afegit a la maqueta virtual generada.

 • Modelatge d'estructures

  Capacitar l’estudiant per al disseny estructural de qualsevol edifici en l’entorn BIM per mitjà del programari específic Autodesk Revit. Dotar l’alumne dels coneixements i les eines específiques de Revit per a la modelització d’estructures i la seva exportació a altres programes pel seu càlcul i anàlisi.

 • Modelatge d'instal·lacions

  Dotar l’estudiant dels coneixements i les habilitats per modelar, coordinar i gestionar les instal·lacions pròpies d’un edifici utilitzant les eines específiques MEP del programa Autodesk Revit.

 • Edició de famílies, realització de plànols i gestió del model

  Dotar l’estudiant dels coneixements per a la creació i edició de famílies i la creació dels plànols mitjançant la incorporació de les vistes, taules i llegendes necessàries amb Autodesk Revit.

  Preparar l’estudiant per a la gestió i la revisió de la informació generada per mitjà de l’ús i maneig de visualitzadors BIM, la interoperabilitat entre els diferents programes de l’entorn BIM (format IFC), la integració dels models (federació) i la seva revisió a través de l’anàlisi de les interferències i col·lisions per a la detecció de possibles conflictes abans de l’inici de l’execució de l’obra.

 • Planificació d'execució i control econòmic

  A partir d’un model 3D complet, realitzar la seva planificació temporal (4D) i el seu estat d’amidaments i pressupost (5D), per tal d’anticipar el seu desenvolupament en el temps i estimar-ne el cost i, en conseqüència, prendre les decisions oportunes per assolir els objectius de cost i temps inicialment fixats.

 • Projecte final de postgrau

  L’alumne desenvoluparà de forma individual o en grup un projecte de síntesi que versarà sobre alguna de les temàtiques impartides i que ha d’integrar tots o part dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del curs. Es presentarà un treball en format escrit i es defensarà davant d’un tribunal de fi de postgrau.

Titulació

Diploma de Postgrau en Producció i Gestió de Projectes en l'entorn BIM per la Universitat de Girona*

*No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis