Diploma d'Especialització en BIM
Dues Especialitats:
Gestió de Projectes en l'entorn BIM
Producció de Projectes en l'entorn BIM

1a Edició

RAONS PER FER EL CURS

GESTIÓ DE PROJECTES EN L'ENTORN BIM

 • Adquirir una visió global i saber com treballar en un entorn BIM de forma eficient.
 • Comprendre i interoperar amb models creats en diferents plataformes mitjançant el formats d'intercanvi estàndard.
 • Assolir un nivell mínim de maneig del programa de modelatge REVIT per a la creació i edició d'una maqueta virtual intel·ligent.
 • Saber utilitzar el programa Navisworks per a la revisió dels models d'un projecte i per a la detecció i anàlisi de col·lisions.
 • Conèixer el software BIMcollab per a la gestió d'incidències.
 • Conèixer l'eina TimeLiner de Navisworks per a la programació i simulació de l'avançament temporal d'una obra de construcció.
 • Adquirir un nivell alt de maneig dels programes Presto i TCQ per poder extreure amidaments i realitzar pressupostos des d'una maqueta virtual.
 • Ampliar i actualitzar els coneixements per incorporar noves tècniques a la professió, que en el sector de la construcció seran referents en el present i en el futur immediat i que permetran dissenyar de forma eficient i integral qualsevol projecte.

PRODUCCIÓ DE PROJECTES EN L'ENTORN BIM

 • Adquirir una visió global de l’entorn BIM i saber utilitzar amb un nivell alt el programa de modelatge Revit en totes les seves disciplines (arquitectura, estructures i instal·lacions).
 • Saber treballar en un entorn BIM de manera eficient i compendre e interoperar amb models creats en diferents plataformes amb el format IFC.
 • Ampliar i actualitzar els coneixements per incorporar noves tècniques a la professió, que en el sector de la construcció seran referents en el present i en el futur immediat i que permetran dissenyar de forma eficient i integral qualsevol projecte.

Presentació

El model tradicional del procés constructiu està evolucionant i reinventant-se en cadascuna de les seves fases, gràcies a l’aparició de les noves eines de la tecnologia BIM. A dia d’avui, les obres pateixen sobrecostos i endarreriments degut a la manca de coordinació entre els diferents agents que hi intervenen i a la falta d’integració de la informació. El canvi de tendència cap al BIM permetrà optimitzar els processos i millorar els resultats.

Els principals avantatges de la implantació del BIM són:

 • Facilita i promou la participació entre els diferents agents intervinents.
 • Millora la comprensió i la visualització dels projectes.
 • Augmenta la qualitat i la fiabilitat dels projectes.
 • Possibilita la interoperabilitat de tots els elements d’un projecte (disseny, cost, temps, etc.).
 • Permet controlar i fer un seguiment del cost dels primers estadis fins a la liquidació de l’obra, assegurant l’assoliment de l’objectiu de cost inicial.
 • Permet una planificació eficient i en facilita el seguiment i el control.
 • Contribueix a obtenir un model complet amb tota la informació necessària per a un ús i manteniment correctes.
 • Redueix el risc en termes de seguretat i salut laboral.
 • Impulsa la industrialització del sector.

Els sectors de l’edificació, l’arquitectura i la construcció requereixen, cada vegada més, professionals especialitzats en la metodologia BIM. Els projectes, ja siguin d’àmbit nacional o internacional, ofereixen oportunitats als professionals que dominin l’entorn BIM. Aquest postgrau permet conèixer les possibilitats de l’entorn i formar-se en les eines que s’estan adoptant de forma generalitzada en el món de la construcció.

Entitats col·laboradores

Incorpora la tecnologia BIM als teus projectes

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis